ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418588 การประมวลผลภาพดิจิทัล

การประมวลผลภาพดิจิทัล

(Digital Image Processing)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

หลักการภาพดิจิทัล การแปลงความเข้มแสง การกรองภาพ การประมวลผลบนโดเมนความถี่ การบูรณะภาพ การแปลงเชิงเรขาคณิต การประมวลผลภาพสี การบีบอัดรูปภาพและวีดิทัศน์ การประยุกต์ในปัจจุบัน

Digital image fundamentals. Light intensity transformations. Image filtering. Frequency domain processing. Image restoration. Geometric transformation. Color image processing. Image and video compression. Current applications.