ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418585 เทคนิคการคํานวณแสงเงาและการแรเงา

เทคนิคการคํานวณแสงเงาและการแรเงา

(Rendering and Shading Techniques)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

หลักการและแนวคิดของการออกแบบที่จําเป็นต่อการคํานวณแสงเงาเทียมของฉากจริงตามธรรมชาติ เทคนิคการหาทางเดินแสง เทคนิคการคํานวณแสงเงาขั้นสูง และการพัฒนาซอฟต์แวร์

Principles and design concepts needed for artificial rendering of natural scenes. Ray tracing technique. Advanced rendering techniques and software implementation.