ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418573 การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์

การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์

(Software Testing and Verification)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

การวางแผนและการจัดการการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ เทคนิคการตรวจสอบ การสร้างตัวแบบและการเขียนข้อกําหนดเชิงรูปนัย การทวนสอบซอฟต์แวร์ด้วยวิธีเชิงรูปนัย

Test planning and management. Testing techniques. Inspection techniques. Formal modeling and specification. Software verification using formal methods.