ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418572 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์

(Software Project Management)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

แนวคิดของการผลิตซอฟต์แวร์และประสิทธิภาพของกระบวนการ การใช้มาตรวัด การศึกษาความเป็นไปได้ การแบ่งงานเป็นส่วนย่อย การประเมินราคาและแรงงาน การวางแผนโครงการและการวางกําหนดการ การจัดการความเสี่ยง ซีเอ็มเอ็ม กรอบงานการจัดการคุณภาพ เครื่องมือในการจัดการโครงการซอฟต์แวร์

Concepts of software production and process efficiency. Use of metrics. Feasibility studies. Work break down. Cost and effort estimation. Project planning and scheduling. Risk management. CMM. Quality management framework. Software project management tools.