ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418555 เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล

เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล

(Digital Communication Technology)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

แนวคิดสื่อสารแบบดิจิทัล การเข้ารหัสเสียง เทคโนโลยีการสื่อสารยุคต่าง ๆ การสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย วีโอไอพีและคอมพิวเตอร์เทเลโฟนี ความมั่นคงในระบบการสื่อสาร และการประยุกต์การสื่อสารคอมพิวเตอร์ในองค์กร

Digital communication concept. Voice encoding. Generations of communication technologies. Wired and wireless communications. VoIP and computer telephony. Security in communication system and communication applications in organizations.