ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418546 การเขียนโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การเขียนโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

(Mobile Application Programming)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

สถาปัตยกรรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบตัวประสานกับผู้ใช้ พหุสัมผัส อากัปกิริยา คอมพิวเตอร์กราฟิกส์สองมิติและสามมิติ สื่อประสม การเชื่อมต่อเครือข่าย การเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ฐานข้อมูล ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ เทเลโฟนี เอสเอ็มเอส ตัวรับรู้ การทดสอบ การนําไปใช้จริง และการจัดพิมพ์

Architecture of mobile devices. Mobile application programming interface. User interface design. Multitouch. Gesture. 2D and 3D computer graphics. Multimedia. Network connections. Data storage. Databases. Geographic locations. Telephony. SMS. Sensors. Testing. And publishing.