ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418545 ระบบการวางแผนทรัพยากรในวิสาหกิจ

ระบบการวางแผนทรัพยากรในวิสาหกิจ

(Enterprise Resource Planning System)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

หลักการในการพัฒนาระบบงานวางแผนทรัพยากรในองค์กร เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมประยุกต์ เครื่องมือและการปรับโครงแบบระบบงานวางแผนทรัพยากรในองค์กร กรณีศึกษา

Principles in developing Enterprise resource planning system. Related technologies. Enterprise resource planning system applications and tools. Configuring Enterprise resource planning system applications. Case studies.