ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418533 การออกแบบระบบปฏิบัติการขั้นสูง

การออกแบบระบบปฏิบัติการขั้นสูง

(Advanced Operating System Design)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

การจัดระบบปฏิบัติการ การจัดการการขัดจังหวะและความผิดปกติ การจัดการกระบวนการและสายโยงใย การติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ แนวทางการร่วมมือ การออกแบบการจัดการหน่วยความจําและหน่วยความจําเสมือน การออกแบบระบบแฟ้ม การวางแผนความมั่นคงสําหรับระบบปฏิบัติการ จักรกลเสมือน

Operating system organization. Interrupt and exception handling. Processes and threads management. Inter-process communication. Coordination paradigm. Design of memory management and virtual memory. File system design. Security plan for operating system. Virtual machines.