ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418521 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

(Information Systems Design and Development)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

ลักษณะเฉพาะและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ ทฤษฎีของระบบสารสนเทศ ข้อกําหนดของระบบ วงชีพการพัฒนาระบบ เครื่องมือซอฟต์แวร์สําหรับการออกแบบระบบ ตัววัดของระบบสารสนเทศประเด็นจรรยาบรรณ และ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา

Specific characteristics and structure of information system. Information systems theory. System requirements. System development life cycle. Software tools for system design. Information systems measures. Ethical issues and IT laws. Case studies.