ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418589 โปรแกรมประยุกต์ทางการประมวลผลภาพ

โปรแกรมประยุกต์ทางการประมวลผลภาพ

(Image Processing Applications)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

การประยุกต์การประมวลผลภาพดิจิทัลในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์การประมวลผลภาพ หลักการภาพดิจิทัล การประมวลผลภาพดิจิทัลในการแพทย์ การรับรู้ระยะไกล การลำดับวิดีโอ ชีวมิติ สื่อประสม ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

Current applications of digital image processing. Image processing software. Image processing fundamentals. Image processing in medicine. Remote sensing. Video sequences. Biometrics. Multimedia. Astronomy and science.