ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418575 คุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์

คุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์

(Software Quality and Process Improvement)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

การควบคุมและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การวางแผนและจัดการการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ เทคนิคการตรวจสอบ การจัดการและตัวแบบคุณภาพซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์และมาตรฐาน กระบวนการซอฟต์แวร์ระดับบุคคล กระบวนการซอฟต์แวร์ระดับทีม ซีเอ็มเอ็มไอ ไอเอสโอ 9000

Software quality control and assurance. Test planning and management. Testing techniques. Inspection techniques. Software quality management and models. Software process improvement and standards. Personal software process. Team software process. CMMI. ISO 9000.