ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418574 การวิเคราะห์ระบบและซอฟต์แวร์

การวิเคราะห์ระบบและซอฟต์แวร์

(System and Software Analysis)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

ภาพรวมของการวิเคราะห์ระบบและซอฟต์แวร์ การวางแผนระบบและศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบและสร้างตัวแบบระบบ ยุทธวิธีการพัฒนา การสร้างระบบและการบำรุงรักษา เครื่องมือการวิเคราะห์ระบบ

System and software analysis overview. System planning and feasibility study. Requirement analysis. System design and modeling. Development strategies. System implementation and maintenance. System analysis tools.