ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418565 การพัฒนาระบบฐานความรู้

การพัฒนาระบบฐานความรู้

(Knowledge-Based System Development)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของระบบฐานความรู้ การแทนความรู้ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ รัฟเซต การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบฐานความรู้ หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน

Concept and characteristics of knowledge-based system. Representation of knowledge. Fuzzy logic. Rough sets. Inductive logic programming. Tools for knowledge-based system design. Current research topics.