ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418524 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

(Information System Auditing)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

กระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วงชีพระบบและโครงสร้างพื้นฐาน การนำส่งและสนับสนุนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การปกป้องทรัพย์สินสารสนเทศ การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและการกู้คืนหลังเกิดภัยพิบัติ

IS audit process. IT governance. Systems and infrastructure life cycle. IT service delivery and support. Protection of information assets. Business continuity and disaster recovery.