ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418511 ทฤษฎีภาษาโปรแกรม

ทฤษฎีภาษาโปรแกรม

(Theory of Programming Languages)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

ความหมายของโครงสร้างทางภาษาโปรแกรม ภาษาเชิงคำสั่ง ภาษาเชิงหน้าที่ ภาษาเชิงวัตถุ การแปลสาระสำคัญและการประยุกต์ของความหมายโปรแกรมในการวิเคราะห์และการทวนสอบ ระบบประเภท

Semantics of programming language structures. Imperative languages. Functional languages. Object-oriented languages. Abstract interpretation and applications of program semantics in program analysis and verification. Type systems.