ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418596 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

Selected Topics in Computer Science

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา

Selected topics in computer science at the master’s degree level. Topics are subject to change each semester.