ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418572 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์

Software Project Management

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

แนวคิดของการผลิตซอฟต์แวร์และคุณภาพของกระบวนการ บทบาทของการบริหารจัดการคุณภาพทั้งมวล การใช้มาตรวัด การศึกษาความเป็นไปได้ การประเมินราคาและแรงงาน การวางแผนโครงการและการวางกำหนดการ ตัวแบบคาพาบิลิตีมาทัวริตี หลักปฏิบัติและการประยุกต์พื้นฐานการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ

Concepts of software production and process quality, roles of Total Quality Management, use of metrics, feasibility studies, cost and effort estimation, project planning and scheduling, Capability Maturity Model, basis tenets and applications of process validation.