ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418568 การคำนวณเชิงซอฟต์

การคำนวณเชิงซอฟต์

Soft Computing

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

แนวคิดการคำนวณเชิงซอฟต์ ระบบคลุมเครือ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ระบบความฉลาดแบบอาศัยกลุ่ม ซัพพอร์ทเว็กเตอร์แมชชีน การให้เหตุผลเชิงสุ่ม ระบบลูกผสม และงานวิจัยทางการคำนวณเชิงซอฟต์

Soft computing concepts, fuzzy systems, genetic algorithms, swarm intelligence, support vector machines, probabilistic reasoning, hybrid systems, soft computing research.