ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418567 การพัฒนาระบบฐานความรู้

การพัฒนาระบบฐานความรู้

Knowledge-Based System Development

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของระบบฐานความรู้ การแทนความรู้ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ รัฟเซต การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบฐานความรู้ หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน

Concept and characteristics of knowledge-based system, representation of knowledge, fuzzy logic, rough sets, inductive logic programming, tools for knowledge-based system design, current research topics.