ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418566 ภาษาศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์

ภาษาศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์

Computational Linguistic

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

ออโตมาตาสถานะจำกัด การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ตัวแปรสัญญาณสถานะจำกัดและการประยุกต์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคำ ขั้นตอนวิธีในการประมวลผลเสียงพูด ตัวแบบภาษา การกำกับหน้าที่คำ ไวยากรณ์ไม่อิงบริบท การแจงส่วนแบบไม่อิงบริบท ความหมายของคำแบบไม่กำกวม

Finite state automata, natural language processing, finite state transducers and applications, phonology, morphology, algorithm of speech processing, language models, part of speech tagging, context free grammars, context free parsing, word sense disambiguation.