ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418565 เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ

เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ

Bioinformatic Technology

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

ความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับโมเลกุล การแสดงออกของยีน การวิเคราะห์ข้อมูล พันธุศาสตร์ไฟโล การพยากรณ์โครงสร้างอาร์เอ็นเอ โปรตีโอมิก ระบบฐานความรู้ทางชีวสารสนเทศ

Basic knowledge of molecular biology, searching bioinformatic databases, information technology for molecular level: gene expression, data analysis, phylogenetics, RNA structure prediction, proteomics, knowledge based systems for bioinformatics.