ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418564 การทำเหมืองข้อมูล

การทำเหมืองข้อมูล

Data Mining

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

วิชาพื้นฐาน: 418531

การค้นพบความรู้จากฐานข้อมูล การรวมข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลและการตีความรูปแบบจากฐานข้อมูล โกดังข้อมูล เทคนิคตัวกลางสำหรับการรวมข้อมูลแบบกระจาย แหล่งข้อมูลที่ต่างแบบกัน เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ต้นไม้การตัดสินใจ กฎความสัมพันธ์การทำเหมืองข้อมูล การประเมินค่าและตีความรูปแบบเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคของการทำให้เห็นภาพ จริยธรรมและประเด็นความเป็นส่วนตัว

Knowledge discovery in databases, data integration, data mining and pattern interpretation from databases, data warehousing, mediation techniques for integrating distributed data, heterogeneous data source, data mining techniques, decision trees, data mining association rule, evaluation and interpretation of data mining patterns using visualization techniques, ethics and privacy issues.