ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418562 การเรียนรู้ของเครื่องจักร

การเรียนรู้ของเครื่องจักร

Machine Learning

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

การเรียนรู้และการลำดับจากทั่วไปสู่เฉพาะ การเรียนรู้โดยใช้รูปต้นไม้การตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม การประเมินสมมุติฐาน การเรียนรู้แบบเบยส์ ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคณนา การเรียนรู้จากฐานตัวอย่าง อัลกอริทึมพันธุการ การเรียนรู้จากกลุ่มของกฎ การเรียนรู้จากการวิเคราะห์

Learning and the general-to-specific ordering, decision tree learning, artificial neural networks, hypotheses evaluation, Bayesian learning, computational learning theory, instance-based learning, genetic algorithms, sets of rules learning, analytical learning.