ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418561 หลักการปัญญาประดิษฐ์

หลักการปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence Concepts

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ การค้นหาแบบไม่มีข้อมูลนำทาง การค้นหาแบบฮิวริสติก การเล่นเกม การแทนความรู้ ตรรกะลำดับที่หนึ่งและการอนุมาน วิศวกรรมความรู้ การประมวลผลและความเข้าใจภาษาธรรมชาติ ระบบอัจฉริยะ เทคนิคการเรียนรู้ โปรแกรมตัวแทน งานวิจัยทางปัญญาประดิษฐ์

Principle and history of artificial intelligence, uninformed search, heuristic search, game playing, knowledge representation, first order logic and inference, knowledge engineering, natural language processing and understanding, intelligent systems, learning techniques, agents, artificial intelligence research.