ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418553 เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่

เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่

Mobile Wireless Network

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

วิชาพื้นฐาน: 418531

แนวคิดของเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่ เทคนิคการสื่อสารไร้สาย การประเมินสมรรถนะของเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายบริเวณกว้างและนครหลวงแบบไร้สาย เครือข่ายไร้สายชนิดพิเศษ เครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจและเกณฑ์วิธี

Concept of mobile wireless network, wireless communication techniques, wireless network performance evaluation, wireless wide and metropolitan area networks, special types of wireless network: ad hoc wireless network and protocols.