ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418542 เทคโนโลยีเว็บ

เทคโนโลยีเว็บ

Web Technology

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

หลักการของเทคโนโลยีเว็บ ข้อกำหนดมาตรฐาน ส่วนประกอบและการทำงานของเทคโนโลยีสำหรับโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กร กลไกของการบริการผ่านเว็บ โปรแกรมสำเร็จในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ เอพีไอ และ โครงแบบ

Principles of Web technology, standard specification components and functionalities of enterprise application technology, Web service mechanisms, Web application development packages, APIs and configurations.