ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418541 เทคโนโลยีโปรแกรมตัวแทน

เทคโนโลยีโปรแกรมตัวแทน

Agent Technology

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

ทฤษฎีรากฐานของเทคโนโลยีโปรแกรมตัวแทน สถาปัตยกรรมโปรแกรมตัวแทน โครงสร้างภาษาโปรแกรมอิสระ โปรแกรมตัวแทนเคลื่อนที่ การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมตัวแทน การประยุกต์แบบกระจายที่ทำงานร่วมกัน

Foundation theory of agent technology, agent architecture, structure of autonomous programming languages, mobile agent, agent design and development, cooperative distributed applications.