ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418536 การบริหารระบบปฏิบัติการขั้นสูง

การบริหารระบบปฏิบัติการขั้นสูง

Advanced Operating System Administration

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

วิชาพื้นฐาน: 418532

โครงสร้างระบบปฏิบัติการ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การออกแบบระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้จริง การประเมินสมรรถนะ การเฝ้าสังเกตและการวินิจฉัย คำสั่ง โครงแบบระบบและการบำรุงรักษา โควต้าและบัญชี

Operating systems structures, operating system installation, practical operating system design, performance evaluation, monitoring and diagnosis, scripts, system configuration and maintenance, quota and accounting.