ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418535 ระบบแบบกระจาย

ระบบแบบกระจาย

Distributed Systems

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

วิชาพื้นฐาน: 418532

แนวคิดและการออกแบบระบบกระจาย พิธีการแบบชั้น ตัวแบบผู้รับบริการ-ผู้ให้บริการ การเรียกใช้กระบวนงานระยะไกล การประสานการทำงาน การไม่เกิดร่วม ขั้นตอนวิธีการเลือก สายโยงใย ระบบแฟ้มกระจายและกรณีศึกษาของระบบปฏิบัติการแบบกระจาย

Concept and design of distributed systems, layered protocols, the client-server model, remote procedure call, synchronization, mutual exclusion, election algorithms, threads, distributed file systems and case studies on distributed operating systems.