ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418534 การคำนวณแบบขนานและกริด

การคำนวณแบบขนานและกริด

Parallel Computing and Grid

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

วิชาพื้นฐาน: 418532

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน ตัวแบบการเขียนโปรแกรมแบบขนาน ขั้นตอนวิธีแบบขนานกับโปรแกรมประยุกต์สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน หลักการคำนวณแบบกริด มิดเดิลแวร์ของการคำนวณแบบกริดและเครื่องมือ การประยุกต์และโครงงาน

Parallel computer architectures, parallel programming models, parallel algorithms with applications to scientific computing, parallel computer programming, principle of grid computing, grid computing middleware and tools, applications and projects.