ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418533 การออกแบบระบบปฏิบัติการขั้นสูง

การออกแบบระบบปฏิบัติการขั้นสูง

Advanced Operating System Design

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

วิชาพื้นฐาน: 418532

การจัดองค์การระบบปฏิบัติการ การลำดับและการควบคุมการประมวลผลพร้อมกันหลายงาน การออกแบบการจัดการกระบวนการและการกำหนดลำดับของงาน การทำงานประสานกันและการสื่อสารของกระบวนการ ระบบหน่วยประมวลผลหลายตัว การออกแบบการจัดการหน่วยความจำและหน่วยความจำเสมือน การออกแบบระบบแฟ้ม การวางแผนความมั่นคงสำหรับระบบปฏิบัติการ

Operating system organization, sequencing and control of concurrent processors, design of process management and scheduling, process synchronization and communication, multiprocessor systems, design of memory management and virtual memory, file system design, security plan for operating systems.