ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418532 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

Advanced Computer Architecture

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างการเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม ระบบความจำ ระบบรับเข้าและหน่วยส่งออก ระบบหน่วยประมวลผลหลายตัว สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

Computer architecture, computer interconnection structures, central processing unit, control unit, memory system, input and output system, multiprocessing system, advanced computer architectures.