ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418527 โกดังข้อมูล

โกดังข้อมูล

Data Warehouse

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

การสร้างโกดังข้อมูล การวางแผนโครงการ นิยามความต้องการของธุรกิจ การสร้างตัวแบบชนิดมีมิติ สถาปัตยกรรมเชิงเทคนิค ทางเลือกโครงแบบเชิงกายภาพ การเลือกโครงการ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การประมวลและเทคนิคการจัดขั้นตอนข้อมูล งานประยุกต์สำหรับผู้ใช้เป้าหมาย การนำโกดังข้อมูลไปใช้ การจัดการการเติบโตของระบบ

Data warehousing, project planning, business requirement definition, dimensional modeling, technical architecture, physical configuration options, project selection, physical database design, data staging process and techniques, target user applications, deployment of data warehouse, system growth management