ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418526 การบริหารและระบบการจัดการฐานข้อมูล

การบริหารและระบบการจัดการฐานข้อมูล

Database Management System and Administration

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

การบริหารฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล บทบาทของผู้บริหารฐานข้อมูล การจัดองค์การฐานข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล การสร้าง การบริหารและการจัดการวัตถุในฐานข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูลและการบริหารการปิดกั้น การสำรองและการกู้คืนข้อมูล การเชื่อมต่อและการสื่อสารระหว่างแม่ข่ายฐานข้อมูล การจัดการผู้ใช้และความมั่นคงของฐานข้อมูล การวิเคราะห์และการปรับสมรรถนะ

Introduction to database administration, database management system architecture, database administrator roles, database organization and data dictionary, database object creation administration and management, data consistency and lock management, data backup and recovery, networking and communication between database servers, user administration and database security, analysis and performance tuning.