ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418525 อินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Internet and Electronic Commerce

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

ภาพรวมของอินเทอร์เน็ต เทคนิคและเครื่องมือสำหรับอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต การประยุกต์งานวิจัยและการศึกษาบนอินเทอร์เน็ต ธุรกิจและการพาณิชย์ในอินเทอร์เน็ต ธุรกิจที่สร้างขึ้นโดยอินเทอร์เน็ต

Overview of the Internet, techniques and tools for Internet, Internet security, Web site design and development, database on Internet, applications of research and education on Internet, business and commerce in Internet, business created by Internet.