ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418524 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

Advanced Human Computer Interaction

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

ตัวแบบอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ งานวิจัยเกี่ยวกับการเชื่อมประสานระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงของการเชื่อมประสานระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบการเชื่อมประสานกับผู้ใช้ การออกแบบการสนทนาโต้ตอบ กราฟิกและเครื่องมือขั้นสูงสำหรับอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

Models of human computer interaction, research of human computer interface, approaches to human computer interface, user interface design, dialogue design, graphic and advanced tools for human machine interaction.