ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418523 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

Decision Support System Development

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

ความมุ่งหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ทฤษฎีพื้นฐานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประเมินผลการทำงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

Purpose of Decision Support Systems (DSS), fundamental theories for DSS, hardware and software for DSS, development of DSS, DSS evaluation, DSS applications.