ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418522 ระบบการจัดการความรู้

ระบบการจัดการความรู้

Knowledge Management System

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของระบบการจัดการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้างต้นแบบ การพัฒนา การประเมินระบบการจัดการความรู้ หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน

Concept and characteristics of knowledge management system, representation of knowledge, analysis, design, prototyping, development, assessment of knowledge management system, current research topics.