ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418512 การออกแบบตัวแปลโปรแกรม

การออกแบบตัวแปลโปรแกรม

Compiler Design

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

วิชาพื้นฐาน: 418532

การออกแบบและการสร้างตัวแปลโปรแกรม การวิเคราะห์ศัพท์ วจีวิภาค ตารางสัญลักษณ์ การจัดการกับข้อผิดพลาด การผลิตรหัสคำสั่งและรหัสคำสั่งที่ให้ผลดีที่สุด การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีสำหรับแต่ละส่วนประกอบ เทคนิคการสร้างตัวแปลโปรแกรม

Design and implementation of compilers, lexical analyzer, parser, symbol table, error routines, code generator and code optimizer, analysis of formal algorithms for each component, compiler construction techniques.