ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418511 ทฤษฎีภาษาโปรแกรม

ทฤษฎีภาษาโปรแกรม

Theory of Programming Languages

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

ความหมายของโครงสร้างทางภาษาโปรแกรม ภาษาเชิงคำสั่ง ภาษาเชิงหน้าที่ ภาษาเชิงวัตถุ การแปลสาระสำคัญและการประยุกต์ของความหมายโปรแกรมในการวิเคราะห์และการทวนสอบ ระบบประเภท

Semantics of programming language structures,imperative languages, functional languages, object-oriented languages, abstract interpretation and applications of program semantics in program analysis and verification, type systems.