ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418681 เทคนิคการให้แสงและเงาขั้นสูง

เทคนิคการให้แสงและเงาขั้นสูง

(Advanced Rendering Techniques)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

หลักการและแนวคิดการออกแบบที่จำเป็นต่อการให้แสงและเงาประดิษฐ์ของฉากจริงตามธรรมชาติ วิธีทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เทคนิคตามความนิยม เทคนิคขั้นสูง และการพัฒนาทางซอฟต์แวร์

Principles and design concepts needed for artificial rendering of natural scenes, computer graphics methods, de facto techniques, advanced techniques, and software development.