ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418652 วิทยาการรหัสลับและความมั่นคงในเครือข่าย

วิทยาการรหัสลับและความมั่นคงในเครือข่าย

(Cryptography and Network Security)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

สถาปัตยกรรมความมั่นคง การเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรและแบบกุญแจสาธารณะ การจัดการกุญแจ เกณฑ์วิธีความมั่นคงของเครือข่ายการสื่อสาร งานวิจัยปัจจุบันทางวิทยาการรหัสลับและความมั่นคงของการสื่อสาร

Security architecture, symmetric key and public key cryptography, key management, network security protocols, current research in cryptography and network security.