ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418651 เกณฑ์วิธีของเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่

เกณฑ์วิธีของเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่

(Mobile Wireless Networking Protocols)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

เกณฑ์วิธีของเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่เฉพาะกิจ เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการประเมินสมรรถนะของเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายตัวรับรู้ งานวิจัยขั้นสูงทางเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่เฉพาะกิจ

Ad hoc mobile wireless networking protocols, tools and techniques for evaluating performance of wireless networks, sensor networks, advanced research in ad hoc mobile wireless networks.