ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418341 ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ

(Intellectual Properties and Professional Ethics)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์การละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้โดยธรรม ใบอนุญาตของซอฟต์แวร์เสรีใบอนุญาตของซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส ใบอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครีเอทีฟคอมมอนส์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการบริการ นโยบายส่วนบุคคล อาชญากรรมคอมพิวเตอร์กรณีศึกษา

Categories of intellectual property. Acquisition of copyright. Exclusive rights of copyright holder. Copyright infringement. Fair use. Free software license. Open source software license. Shrink wrap license. Creative Commons. Patent. Trade mark and service mark. Privacy policy. Computer crime. Case studies.