ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418474 สมรรถนะของคอมพิวเตอร์และการประเมินผล

สมรรถนะของคอมพิวเตอร์และการประเมินผล

(Computer Performance and Evaluation)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418332

หลักพื้นฐานของการสร้างแบบจาลอง การใช้แบบจาลองในการประเมินผลสมรรถนะและการทานาย การสร้างแบบจาลองจากการวิเคราะห์การดาเนินงาน การสร้างแบบจาลองบนพื้นฐานของแถวคอย ตัวแบบการจาลองไม่ต่อเนื่อง ระบบเฝ้าสังเกตสมรรถนะ

Basic principles of model-building, the use of a model for performance evaluation and prediction, model building through operation analysis, models based on queuing, discrete simulation models, performance monitoring systems.