ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418471 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

(Introduction to Software Engineering)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาพื้นฐาน: 01418221

หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตัวแบบกระบวนการทางซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบแบบรูป ส่วนต่อประสานผู้ใช้ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์

Software engineering principles, software process models, requirement engineering, software modeling, software design, software architecture, pattern-based design, user interfaces, software verification and validation, quality assurance, software project management.