ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ

(Statistical Natural Language Processing)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418116 และ 01418132 หรือ 01417271

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาศาสตร์เชิงคานวณ ทฤษฎิสารสนเทศ การวิเคราะห์หน่วยคา ตัวแบบภาษา การวิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิงความหมาย

Natural language processing, computational linguistic, information theory, morphological analysis, language models, syntactical analysis, semantic analysis.