ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์

ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์

(Theory of Artificial Intelligence)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418232

กรรมวิธีของปัญญาประดิษฐ์โดยคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการแทนความรู้ การแก้ปัญหา การค้นหา การเล่นเกมส์ การรับรู้แบบอย่าง การพิสูจน์ทฤษฎีบท ระบบนิรนัยโดยคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาธรรมชาติ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาปัญญาประดิษฐ์

Intelligent processes and their performance by computer, computer representation of knowledge, problem solving and search, game playing, pattern perception, theorem proving, automated deductive systems, natural language understanding, computer implementation of AI problems.