ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418444 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข

การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข

(Numerical Method Programming)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418115 หรือ 01418116 หรือ 01418214 หรือ 01418215 และ 01417322

การเขียนและทดสอบโปรแกรมสาหรับแก้ปัญหาวิธีเชิงตัวเลข ขั้นตอนวิธีสาหรับการตรวจหา การทานายและการควบคุมข้อผิดพลาดเพื่อประยุกต์ในการคานวณเชิงตัวเลข ที่มาของความผิดพลาดในวิธีเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การแยกตัวประกอบแอลยู ค่าลักษณะเฉพาะ ปริพันธ์และอนุพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ วิธีกาลังสองน้อยที่สุด

Programming and testing for numerical method problem solving, algorithms for detecting, predicting and controlling errors applying in numerical computing, sources of errors in numerical methods, numerical solution of linear and nonlinear equation systems, interpolation, LU factorization, eigenvalues, numerical integration and differential, solution of ordinary differential equation systems, least squares method.