ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418443 เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ

เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ

(Web Technology and Web Services)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาพื้นฐาน: 01418351

หลักการเว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ ข้อกาหนดมาตรฐานของเว็บเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบ ลักษณะการทางานและกลไกของระบบเว็บบริการ การพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปเว็บเทคโนโลยี ลักษณะการทางานและโครงแบบเอพีไอ

Principles of Web technology and services, standard specification of technology, architecture and components, functionalities and mechanisms of Web services systems, development of Web technology packages, APIs functionalities and configurations.